We vragen u zich zoveel mogelijk naar de wachtpost te begeven aangezien we daar over alle nodige faciliteiten beschikken om u te helpen.

Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen (zoals rusthuisbewoners, bedlegerige patiënten,…).
Hou rekening met mogelijke wachttijden, gezien de omvang van het wachtgebied.

De wachtpost is toegankelijk voor rolstoelpatiënten.